Vacunacions

Ens preocupem per la correcta vacunació de les vostres mascotes, cadells i adults, contra les malalties més comunes. Donada la infinitud d'afeccions envers les quals immunitzar el vostre animal de companyia, definim el tipus i la pauta de la vacunació segons uns factors determinants: edat i raça de l'animal, estat immunològic, entorn geogràfic i hàbits. Abans de vacunar fem una visita completa per assegurar-nos que l'animal està en condicions de rebre la vacuna.

Vacunes més comunes en gossos

Parvovirosis, Borm (moquillo), Hepatitis, Leptospirosis, Ràbia, Tos de les gosseres (de les caneres), malaltia de Lyme, Coronavirus, vacuna de la Leishmània....

Vacunes més comunes en gats

Panleucopenia, Rinotraqueitis, Calicivirus, Leucèmia, Immunodeficiència Felina, Peritonitis Infecciosa, Ràbia, Clamydia....

Vacunes per conills

Mixomatosi i febre hemorràgica.

Vacunes per fures

Ràbia, Borm (moquillo).